Warunki korzystania online

Niniejsze Warunki korzystania dotyczą witryny internetowej (zwanej dalej „Witryną”), której operatorem jest Devicor Medical Products, Inc. (zwana dalej „Devicor”). Używane w Witrynie pojęcia, takie jak „my”, „nas” i „nasze” odnoszą się do Devicor. Devicor udostępnia Witrynę wraz ze wszystkimi informacjami, narzędziami i usługami dostępnymi w obrębie Witryny, pod warunkiem przyjęcia przez użytkowników wszystkich warunków korzystania, regulaminów, polityk oraz informacji tutaj zamieszczonych. Użytkowanie Witryny oznacza akceptację Warunków korzystania przez użytkownika.

Dokładność, kompletność i aktualność informacji w Witrynie

Devicor nie jest odpowiedzialna za dokładność, kompletność ani aktualność udostępnianych informacji. Materiały znajdujące się w Witrynie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z głównymi, dokładniejszymi lub pełniejszymi źródłami informacji. Można polegać na materiałach zamieszczonych w Witrynie jedynie na własne ryzyko. Witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne są oczywiście nieaktualne i służą wyłącznie jako odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości Witryny w dowolnym momencie, jednak nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji znajdujących się w Witrynie. Niniejszym zgadzają się Państwo, że monitorowanie zmian w Witrynie jest Państwa obowiązkiem.

Wykorzystanie materiałów zamieszczonych w Witrynie

Cała zawartość Witryny (w tym między innymi, ale nie tylko teksty, projekt, grafiki, logo, ikony, obrazy, klipy audio, pliki do pobrania, interfejsy, kod i oprogramowanie, a także ich wybór i układ) jest wyłączną własnością i należy do Devicor, jej licencjodawców albo dostawców treści i jest chroniona prawami autorskimi, prawami ochrony znaków towarowych i innymi obowiązującymi przepisami prawa. Mogą Państwo uzyskiwać dostęp, kopiować, pobierać i drukować materiały zawarte w Witrynie do użytku osobistego i niekomercyjnego, pod warunkiem że nie modyfikują Państwo ani nie usuwają żadnych informacji o prawach autorskich, ochronie znaków towarowych albo innych informacji o prawach własności, które pojawiają się na materiałach, do których uzyskują Państwo dostęp, kopiują, pobierają albo drukują. Każda inna forma wykorzystania treści zawartych w Witrynie, w tym między innymi, ale nie tylko modyfikacja, dystrybucja, transmisja, wykonywanie, nadawanie, publikacja, przesyłanie, licencjonowanie, inżynieria odwrotna, transfer albo sprzedaż, albo tworzenie dzieł pochodnych z dowolnych materiałów, informacji, oprogramowania, produktów albo usług pozyskanych z Witryny albo korzystanie z Witryny do celów konkurencyjnych w stosunku do Devicor jest jednoznacznie zabronione. Niniejszym zgadzają się Państwo przestrzegać wszystkich dodatkowych ograniczeń wyświetlanych w Witrynie, jako że może ona być od czasu do czasu aktualizowana. Devicor zastrzega sobie prawo do odmowy albo anulowania rejestracji dowolnej osoby w Witrynie, usunięcia dowolnej osoby z Witryny albo zakazania dowolnej osobie korzystania z Witryny z jakiegokolwiek powodu. Devicor albo jej licencjodawcy lub dostawcy treści zachowują pełny i kompletny tytuł prawny do materiałów udostępnionych w Witrynie, w tym wszystkie powiązane prawa własności intelektualnej, i udostępniają Państwu te materiały na podstawie licencji, która może zostać odwołana w dowolnym momencie, wedle uznania Devicor. Devicor nie gwarantuje ani nie oświadcza, że korzystanie przez Państwa z materiałów w Witrynie nie naruszy praw podmiotów trzecich niezwiązanych z Devicor.

Zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych podanych w Witrynie do nieautoryzowanych celów, w tym do celów marketingowych. Zabrania się używania jakiegokolwiek sprzętu albo oprogramowania, które mają na celu uszkodzenie albo zakłócenie prawidłowego działania Witryny, albo potajemne przechwycenie jakiegokolwiek systemu, informacji lub danych osobowych z Witryny. Niniejszym zgadzają się Państwo nie zakłócać ani nie podejmować prób zakłócania działania Witryny w jakikolwiek sposób. Devicor zastrzega sobie prawo, do ograniczenia albo zakończenia dostępu do Witryny albo korzystania z niej w dowolnym momencie bez powiadomienia i wedle własnego uznania. Zakończenie dostępu albo prawa użytkowania nie wpłynie na żadne inne prawa lub uprawnienia, do których Devicor może mieć prawo na mocy prawa lub na zasadzie słuszności.

Materiały zamieszczane przez użytkowników

Niniejszym potwierdzają Państwo, że są odpowiedzialni za wszelkie materiały, przesyłane za pośrednictwem Witryny, w tym za zgodność z prawem, rzetelność, stosowność, oryginalność i posiadanie praw autorskich do wszelkich takich materiałów. Zabronione jest przesyłanie do Witryny, rozpowszechnianie albo publikowanie w jakikolwiek inny sposób za jej pośrednictwem treści, które (i) są poufne, zastrzeżone, fałszywe, oszukańcze, oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, zawierające groźby, naruszające prawa do prywatności lub wizerunku, naruszające prawa własności intelektualnej, stanowiące nadużycie, niezgodne z prawem albo w jakikolwiek inny sposób niedopuszczalne; (ii) mogące stanowić przestępstwo albo zachęcać do jego popełnienia, naruszać prawa którejkolwiek ze stron albo w jakikolwiek inny sposób powodować odpowiedzialność lub naruszać jakiekolwiek prawo; lub (iii) mogące zawierać wirusy oprogramowania, kampanie polityczne, łańcuszki, korespondencję seryjną albo jakąkolwiek inną formę „spamu.” Zabronione jest używane fałszywego adresu e-mail albo innych danych identyfikacyjnych, podszywanie się pod jakąkolwiek osobę albo podmiot, a także wprowadzanie w jakikolwiek inny sposób w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek treści. W Witrynie nie można umieszczać treści komercyjnych.

W przypadku przesłania materiałów i jeśli nie zostanie wskazane inaczej, udziela się Devicor lub właściwej stronie jej umowy, w stosownych przypadkach, nieograniczonego, niewyłącznego, nieodpłatnego, wieczystego, nieodwołalnego i w pełni podlegającego sublicencjonowaniu prawa do użytkowania, reprodukcji, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania i prezentowania takich materiałów na całym świecie w dowolnych mediach. Ponadto zgadzają się Państwo na to, że Devicor lub właściwa strona jej umowy, stosownie do przypadku, mogą swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how, które Państwo albo osoby działające w Państwa imieniu przekazały Devicor. Niniejszym udzielają Państwo Devicor prawa do używania nazwy, którą podadzą Państwo w związku z takimi materiałami, jeśli zostanie podjęta taka decyzja. Niniejszym oświadczają Państwo i gwarantują, że są Państwo właścicielami albo w jakikolwiek inny sposób mają Państwo pod kontrolą wszelkie prawa do publikowanych treści; że treści są dokładne; że wykorzystanie dostarczonych przez Państwa treści nie narusza żadnego z postanowień niniejszego dokumentu i nie spowoduje szkody dla żadnej osoby ani podmiotu; oraz że zwalniają Państwo Devicor z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia wynikające z dostarczonych przez Państwa treści.

Zasady postępowania obowiązujące w Witrynie

Niektóre funkcje Witryny mogą wymagać rejestracji. W związku z rejestracją i korzystaniem z Witryny, wyrażają Państwo zgodę na podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie.

Niektóre funkcje Witryny mogą wymagać użycia hasła. Są Państwo odpowiedzialni za ochronę swojego hasła. Niniejszym zgadzają się Państwo na to, że są Państwo odpowiedzialni za wszelkie złożone oświadczenia oraz działania albo zaniechania, które nastąpią w wyniku użycia Państwa hasła. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek powody, aby wierzyć, lub dowiedzieli się Państwo o utracie, kradzieży albo nieautoryzowanym użyciu hasła, należy natychmiast powiadomić o tym Devicor. Devicor zakłada, że wszelkie wiadomości, które Devicor otrzymuje z wykorzystaniem Państwa hasła, zostały wysłane przez Państwa, chyba że Devicor otrzyma powiadomienie, że jest inaczej.

Nie zezwala się ani Państwu, ani osobom trzecim działającym w Państwa imieniu na ramkowanie Witryny ani używanie naszych zastrzeżonych znaków jako metatagów bez naszej pisemnej zgody. Zabrania się używania ramek oraz technik albo technologii ramkowania w celu załączania jakichkolwiek treści zawartych w Witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody Devicor. Ponadto nie mogą Państwo wykorzystywać żadnej zawartości Witryny w jakichkolwiek metatagach ani innych technikach albo technologiach „ukrytego tekstu” bez wyraźnej pisemnej zgody Devicor.

Linki

Witryna może zawierać linki do innych witryn, przy czym niektóre z nich są obsługiwane przez Devicor, a inne przez podmioty trzecie. Linki te są udostępniane dla Państwa wygody i jako dodatkowa ścieżka dostępu do zawartych w nich informacji. Nie możemy zagwarantować, że sprawdziliśmy wszystkie informacje znajdujące się w tych witrynach i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych albo innych witryn ani za żadne produkty albo usługi, które mogą być oferowane za pośrednictwem tych albo innych witryn. Umieszczania linków do innych witryn nie należy traktować jako poparcia dla treści witryn, do których linki się odnoszą. Korzystanie z witryn, do których prowadzą linki, może podlegać innym warunkom. Devicor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody albo inne zobowiązania powstałe w wyniku korzystania z witryn, do których prowadzą linki.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Znaki towarowe, logo i znaki usługowe wyświetlane w Witrynie są to zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe Devicor, jej licencjodawców albo dostawców treści lub też innych podmiotów trzecich. Wszystkie te znaki towarowe, logo i znaki usługowe stanowią własność ich odpowiednich właścicieli. Żadne informacje zawarte w Witrynie nie mogą być interpretowane jako przyznanie, przez domniemanie, estoppel albo w jakikolwiek inny sposób, jakiejkolwiek licencji albo prawa do używania jakiegokolwiek znaku towarowego, logo albo znaku usługowego wyświetlanego w Witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela, chyba że opisano inaczej w niniejszym dokumencie. Devicor zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w Witrynie i do Witryny oraz jej zawartości. Witryna i cała jej zawartość, w tym między innymi, ale nie tylko teksty, projekt, grafiki, interfejsy i kod, a także ich wybór i układ, są chronione jako kompilacja zgodnie z prawami autorskimi Stanów Zjednoczonych i innych krajów.

Powiadomienie o naruszeniu

Niniejszym informujemy, że Devicor przyjęła i w sposób uzasadniony wdrożyła politykę, która przewiduje wypowiedzenie w odpowiednich okolicznościach subskrypcji i kont w systemie albo sieci Devicor tym posiadaczom, którzy wielokrotnie naruszają prawa autorskie. Jeśli uważają Państwo, że Państwa prawa autorskie albo prawa autorskie osoby, w której imieniu jesteście upoważnieni do działania, zostały naruszone, mogą Państwo powiadomić naszego pełnomocnika ds. praw autorskich:

Devicor Medical Products, Inc.
Attn: Legal Department
300 E-Business Way, Suite 500
Cincinnati, OH 45241

Aby Państwa powiadomienie było skuteczne, musi ono (i) mieć formę pisemną, (ii) zostać przekazane naszemu pełnomocnikowi ds. praw autorskich oraz (iii) zawierać następujące informacje:

  1. Fizyczny albo elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone;
  2. Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które zostało rzekomo naruszone albo, jeśli wiele dzieł chronionych prawem autorskim w jednej Witrynie internetowej jest objętych jednym powiadomieniem, reprezentatywną listę takich dzieł w tej Witrynie;
  3. Identyfikację materiału, który rzekomo narusza prawo autorskie albo który jest przedmiotem działania naruszającego to prawo i który ma zostać usunięty albo do którego dostęp ma zostać zablokowany, a także wystarczające informacje pozwalające dostawcy usług na zlokalizowanie rzeczonego materiału;
  4. Wystarczające informacje pozwalające dostawcy usług na kontakt ze stroną skarżącą, jak np. adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, adres e-mail, za pośrednictwem którego można się skontaktować ze stroną skarżącą;
  5. Oświadczenie, że strona skarżąca działa w dobrej wierze, uznając, że materiał, o którym mowa nie został autoryzowany przez właściciela praw autorskich, jego pełnomocnika albo zgodnie z przepisami prawa; oraz
  6. Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne oraz, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie potwierdzające, że strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

Devicor nie ma obowiązku publikowania, przekazywania, przesyłania, rozpowszechniania albo w jakikolwiek inny sposób dostarczania jakichkolwiek materiałów dostępnych w Witrynie, w tym materiałów, które nam Państwo przekazują, dlatego mamy absolutne prawo do usunięcia wszelkich materiałów z Witryny wedle własnego uznania i w dowolnym momencie.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

KORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. WITRYNA JEST UDOSTĘPNIANA NA ZASADZIE „TAKA JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO OGRANICZENIA LUB ZABLOKOWANIA DOSTĘPU DO WITRYNY ALBO DOWOLNEJ FUNKCJONALNOŚCI LUB JEJ CZĘŚCI W DOWOLNYM MOMENCIE. DEVICOR WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI JAKOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO ZAMIERZONEGO ZASTOSOWANIA ORAZ WSZELKICH GWARANCJI, ŻE MATERIAŁY NA STRONIE NIE NARUSZAJĄ INNYCH PRAW, A TAKŻE GWARANCJI DOROZUMIANYCH WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI HANDLOWEJ ALBO ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH; ŻE DOSTĘP DO WITRYNY BĘDZIE NIEPRZERWANY ALBO WOLNY OD BŁĘDÓW; ŻE WITRYNA BĘDZIE BEZPIECZNA; ŻE WITRYNA ALBO SERWER UDOSTĘPNIAJĄCY WITRYNĘ BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW; ALBO ŻE INFORMACJE W WITRYNIE BĘDĄ KOMPLETNE, DOKŁADNE LUB AKTUALNE. JEŚLI POBIERAJĄ PAŃSTWO JAKIEKOLWIEK MATERIAŁY Z WITRYNY, ROBIĄ TO PAŃSTWO WEDLE WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO. PONOSZĄ PAŃSTWO WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY POWSTAŁE W PAŃSTWA SYSTEMIE KOMPUTEROWYM ALBO UTRATĘ DANYCH, WYNIKAJĄCE Z POBRANIA TAKICH MATERIAŁÓW. ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE, PRZEKAZANE USTNIE ALBO PISEMNIE, UZYSKANE PRZEZ PAŃSTWA OD DEVICOR ZA POŚREDNICTWEM ALBO Z WITRYNY, NIE STANOWIĄ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. FIRMA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADA OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH WITRYNY ALBO WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WITRYNIE, ODNOSZĄCYCH SIĘ DO ICH KOMPLETNOŚCI, POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, ADEKWATNOŚCI, PRZYDATNOŚCI, AKTUALNOŚCI, RZETELNOŚCI ALBO JAKICHKOLWIEK INNYCH CECH.

W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

NINIEJSZYM PRZYJMUJĄ PAŃSTWO DO WIADOMOŚCI I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE PONOSZĄ PAŃSTWO PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z TEJ WITRYNY. PRZYJMUJĄ PAŃSTWO DO WIADOMOŚCI I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE INFORMACJE WYSYŁANE PRZEZ PAŃSTWA ALBO OTRZYMYWANE W CZASIE KORZYSTANIA Z WITRYNY, MOGĄ NIE BYĆ INFORMACJAMI BEZPIECZNYMI, A TAKŻE MOGĄ ZOSTAĆ PRZECHWYCONE PRZEZ NIEUPOWAŻNIONE STRONY. PRZYJMUJĄ PAŃSTWO DO WIADOMOŚCI I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z WITRYNY ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO I ŻE WITRYNA JEST UDOSTĘPNIANA PAŃSTWU BEZPŁATNIE. UZNAJĄC POWYŻSZE, PRZYJMUJĄ PAŃSTWO DO WIADOMOŚCI I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, ANI DEVICOR, ANI JEJ DOSTAWCY, ANI DOSTAWCY TREŚCI BĘDĄCY STRONAMI TRZECIMI NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE ALBO JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ ALBO W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z WITRYNĄ ALBO Z INNYMI WITRYNAMI, DO KTÓRYCH UZYSKUJECIE PAŃSTWO DOSTĘP ZA POŚREDNICTWEM LINKU Z WITRYNY, ALBO Z JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ, KTÓRE PODEJMUJEMY ALBO KTÓRYCH NIE PODEJMUJEMY W WYNIKU WYSYŁANYCH DO NAS WIADOMOŚCI ALBO OPÓŹNIEŃ, ALBO NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY, ALBO JAKIEKOLWIEK INFORMACJE, PRODUKTY ALBO USŁUGI REKLAMOWANE W WITRYNIE ALBO UZYSKANE ZA JEJ POŚREDNICTWEM, USUNIĘCIE LUB WYKASOWANIE PRZEZ DEVICOR WSZELKICH MATERIAŁÓW PRZESŁANYCH ALBO OPUBLIKOWANYCH W JEJ WITRYNIE ALBO W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z WITRYNY, CZY TO NA PODSTAWIE UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA, ALBO W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI DEVICOR ALBO KTÓRYKOLWIEK Z JEJ DOSTAWCÓW ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZY BEZ OGRANICZEŃ WSZELKICH SZKÓD ALBO OBRAŻEŃ CIAŁA WYNIKAJĄCYCH Z JAKIEJKOLWIEK AWARII DZIAŁANIA, BŁĘDU, POMINIĘCIA, PRZERWY, USUNIĘCIA, WAD, OPÓŹNIENIA W DZIAŁANIU ALBO TRANSMISJI, WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH, USZKODZENIA PLIKÓW, AWARII LINII KOMUNIKACYJNEJ, AWARII SIECI ALBO SYSTEMU, UTRATY ZYSKÓW ALBO KRADZIEŻY, ZNISZCZENIA, NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU, ZMIANY, UTRATY ALBO WYKORZYSTANIA JAKICHKOLWIEK ZAPISÓW ALBO DANYCH ORAZ WSZELKICH INNYCH STRAT MATERIALNYCH LUB NIEMATERIALNYCH. W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYJMUJĄ PAŃSTWO DO WIADOMOŚCI I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE ANI DEVICOR, ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ZNIESŁAWIAJĄCE, OBRAŹLIWE ALBO NIEZGODNE Z PRAWEM POSTĘPOWANIE JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA WITRYNY. JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM W PRZYPADKU KTÓREGOKOLWIEK Z POWYŻSZYCH ROSZCZEŃ ALBO JAKIEGOKOLWIEK SPORU Z DEVICOR JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY. PAŃSTWO ORAZ DEVICOR ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE JAKAKOLWIEK PRZYCZYNA DZIAŁANIA WYNIKAJĄCA Z WITRYNY ALBO Z NIĄ ZWIĄZANA MUSI ROZPOCZĄĆ SIĘ W CIĄGU 1 (SŁOWNIE: JEDNEGO) ROKU OD POWSTANIA PRZYCZYNY DZIAŁANIA ALBO PRZYCZYNA DZIAŁANIA ZOSTANIE TRWALE WYKLUCZONA. PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE CZASU TRWANIA DOROZUMIANEJ GWARANCJI ALBO WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NASTĘPCZE ALBO PRZYPADKOWE, CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ POWYŻSZEGO OGRANICZENIA MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PAŃSTWA PRZYPADKU.

Rekompensata

Niniejszym zgadzają się Państwo gwarantować rekompensatę, zabezpieczać i chronić Devicor i jej pracowników kadry kierowniczej, dyrektorów, pracowników, wykonawców, agentów, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców i dostawców przed wszelkimi stratami, zobowiązaniami, wydatkami, odszkodowaniami i kosztami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników i kosztami sądowymi, związanymi z albo wynikającymi z korzystania z Witryny oraz wszelkimi naruszeniami niniejszych Warunków korzystania. Jeśli spowodują Państwo zakłócenia techniczne w funkcjonowaniu Witryny albo systemów odpowiedzialnych za udostępnianie Witryny Państwu albo innym osobom, zgadzają się Państwo ponieść odpowiedzialność za wszelkie straty, zobowiązania, wydatki, szkody i koszty, w tym uzasadnione honoraria prawników i koszty sądowe, powstałe w związku z albo wynikające z tego zakłócenia. Devicor zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do objęcia wyłączną ochroną i kontrolą wszelkich spraw, które w innym przypadku podlegają rekompensacie, i w takiej sytuacji zgadzają się Państwo współpracować z Devicor w takiej danej sprawie.

Jurysdykcja i obowiązujące prawo

Niniejsze Warunki korzystania i korzystanie z Witryny podlegają prawu stanu Ohio (USA), a użytkownik nieodwołalnie zgadza się na jurysdykcję sądów w stanie Ohio w zakresie wszelkich działań wynikających z niniejszych Warunków korzystania albo z nimi związanych. Uznajemy, że mogą Państwo uzyskać dostęp do Witryny z dowolnej jurysdykcji na świecie, ale nie mamy praktycznej możliwości zapobiegania takiemu dostępowi. Witryna została zaprojektowana w taki sposób, aby była zgodna z prawem stanu Kalifornia, a także prawem Stanów Zjednoczonych. Jeśli jakiekolwiek materiały w Witrynie albo korzystanie z Witryny są sprzeczne z prawem obowiązującym w miejscu, w którym Państwo przebywają w czasie korzystania z Witryny, oznacza to, że Witryna nie jest dla Państwa przeznaczona i prosimy o powstrzymanie się od korzystania z Witryny. Są Państwo odpowiedzialni za zapoznanie się z prawami obowiązującymi w Państwa jurysdykcji i przestrzeganie ich.

Zmiany niniejszych Warunków korzystania

Devicor zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodania albo usunięcia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania, w całości albo w części, w dowolnym czasie, poprzez opublikowanie zmienionych warunków w Witrynie. Państwa obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie wszelkich zmian, które wprowadzamy w Warunkach korzystania. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w Warunkach korzystania albo innych zasadach oznacza, że akceptują Państwo te zmiany.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w Warunkach korzystania powiadomienie o zmianach zostanie umieszczone na stronie głównej Witryny, a zmienione warunki zaczną obowiązywać po 30 (słownie: trzydziestu) dniach od ich opublikowania w Witrynie.

Całość umowy i dopuszczalność

Niniejsza umowa i wszelkie polityki albo zasady działania zamieszczone w Witrynie stanowią całość umowy i porozumienia między Państwem a Devicor w odniesieniu do przedmiotu umowy oraz zastępują wszelkie wcześniejsze albo wydane w tym samym czasie komunikaty i propozycje, w formie ustnej lub pisemnej, pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu umowy. Wersja drukowana niniejszych Warunków korzystania będzie dopuszczalna w postępowaniu sądowym albo administracyjnym odnoszącym się albo związanym z korzystaniem z Witryny w takim samym zakresie i na takich samych warunkach jak inne dokumenty biznesowe i zapisy pierwotnie wygenerowane i utrzymywane w formie drukowanej.

Klauzula salwatoryjna

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne albo niewykonalne, pozostałe postanowienia umowy pozostaną w mocy.

Jak można się z nami skontaktować?

W razie pytań lub sugestii dotyczących niniejszych Warunków korzystania, prosimy o kontakt z:

Leica Biosystems
Attn: Marketing Communications Manager
300 E-Business Way
Fifth Floor
Cincinnati, OH 45241

Telefon: (513) 864-9000
Faks: (513) 864-9011
[email protected]

Rzetelność i zgodność z prawem

UK Modern Slavery Act 2015
Devicor Medical Products, Inc. (zwana dalej „Firmą”) angażuje się w ulepszanie praktyk w zakresie zwalczania niewolnictwa i handlu ludźmi oraz podejmuje działania mające na celu zapewnienie, że niewolnictwo i handel ludźmi nie mają miejsca w naszych łańcuchach zaopatrzeniowych ani w pozostałych obszarach wykonywania działalności – zapraszamy na stronę http://investors.danaher.com/corporate-governance gdzie w sekcji Policies & Reports mogą Państwo znaleźć szczegółowe informacje dotyczące przestrzegania przez Firmę przepisów ustawy Modern Slavery Act 2015.